Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 

 

1.1 Maximus Boxing is op officiële feestdagen gesloten, de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen en komen niet in aanmerking voor restitutie.

 

1.2 Maximus Boxing behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

 

1.3 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Maximus Boxing, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Maximus Boxing het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling te faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

 

1.4 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

 

 

Artikel 2: Lidmaatschap

 

 

2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Maximus Boxing.

 

2.2 Maximus Boxing behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap aan een (potentieel) lid te weigeren. Waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

 

2.3 Voor junioren onder de 18 jaar is een wettelijke vertegenwoordiger nodig.

 

2.4 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.

 

 

Artikel 3: Duur van het lidmaatschap

 

 

3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één maand opeenvolgend na de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is.

 

3.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is afhankelijk van de dag van inschrijving een volledig maandbedrag of half maandbedrag verschuldigd.

 

3.3 Bij het willen beëindigen van een lidmaatschap dient dit schriftelijk of per mail plaats te vinden d.m.v. het opzegformulier.

 

3.4 Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór de 1e van de eerstvolgende maand plaats te vinden. Hierbij is een opzegtermijn van 1 maand verplicht.

 

 

Artikel 4: Persoonsgegevens

 

 

4.1 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Maximus Boxing gebruikt.

 

4.2 Maximus Boxing verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

4.3 Maximus Boxing bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk. Bij opzegging van het lidmaatschap worden alle verstrekte persoonlijke gegevens van het lid vernietigd.

 

 

Artikel 5: Prijs en prijswijzigingen

 

 

5.1 De tarieven staan vermeld op de tarievenlijst en het inschrijfformulier van Maximus Boxing.

 

5.2 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

 

5.3 Eventuele prijsverhogingen worden door Maximus Boxing, 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

 

5.4 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dat heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

 

 

Artikel 6: Betaling

 

 

6.1 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van toepassing, binnen de door Maximus Boxing gestelde betalingstermijn.

 

6.2 Betaling van het lidmaatschap vindt plaats d.m.v. automatische incasso, maandelijks aan het begin van de maand op het rekeningnummer van Maximus Boxing.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

 

7.1 Maximus Boxing sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Maximus Boxing